• banner03.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg

Dzieje Spółdzielni

 Historia powstania Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie sięga 1959 roku. Z archiwalnych dokumentów wynika, że nazwa Spółdzielni zmieniała się kilkakrotnie. Spółdzielnia łączyła się z innymi mniejszymi spółdzielniami oraz przejmowała budynki w ramach decyzji Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. Ostatecznie w rejestrze sądowym Spółdzielnia od dnia 4.06.1969 roku działa i funkcjonuje pod nazwą ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE. Początkowo  Spółdzielnia administrowała zaledwie kilkoma budynkami mieszkalnymi. Oprócz powyższych działań zasadniczy przełom  i rozwój naszej Spółdzielni nastąpił w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako jedyna w Krakowie realizowała mieszkaniowe budownictwo patronackie dla młodych rodzin, którego ideą była możliwość odpracowania na budowie części wymaganego wkładu mieszkaniowego. W ten sposób zrealizowano budynki przy ulicy: Gromady Grudziąż 23, Salwatorskiej 25 i 27, Wyki 10 i 12, Wielkotyrnowskiej 20, Modrzejewskiej 18, Oboźnej 4, Al.29-Listopada 42b, 44b i 45c oraz na os. Piastów 1b, 1c, 12b, 35a, 36a, oraz 37a. Łącznie zrealizowano w ten sposób 16 budynków.

Kolejne zmiany wynikające z transformacji ustrojowej spowodowały, że w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Spółdzielnia rozpoczęła realizację mieszkań na zasadach komercyjnych. W latach 2002 – 2006 zrealizowano na tych zasadach 11 budynków tj. przy ulicy: Salwatorskiej 23, 29 i  33, Piastowskiej 46, Grzegórzeckiej 72 i 74, Grażyny 11, Bajecznej 11, Modrzejewskiej 28, Obopólnej 4a oraz Wesele 47.

Spółdzielnia w całym okresie swojego istnienia prowadziła działalność remontową swoich budynków wynikającą  z przepisów prawa budowlanego i potrzeb remontowych podyktowanych m.in. naturalnym zużyciem elementów budowlanych. Zaznaczyć jednakże należy, że w ramach tych robót zrealizowano i nadal są kontynuowane dwa bardzo istotne elementy związane z likwidacją zagrożeń wynikających ze złego stanu przewodów wentylacyjno-spalinowych. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku  wymieniono szkodliwe i uszkodzone przewody przeważnie wykonane z kształtek azbesto - cementowych na przewody ze stali kwaso-odpornej łącznie w 13 budynkach. Od kilku lat remonty wymiany przewodów wentylacyjno-spalinowych, które są bardzo inwazyjne, uciążliwe i kosztowne Spółdzielnia zastępuje ich likwidowaniem,  poprzez wprowadzenie do budynków ciepłej wody użytkowej z ciepła sieciowego MPEC. Rozwiązanie to zostało zrealizowane w ostatnich latach w 12 budynkach tj. przy ulicy: Gromady Grudziąż 23, Obopólnej 4 i 6, Szymanowskiego 14 i 15, Piastowskiej 46, Warmijskiej 10, Smoluchowskiego 12, Kołłątaja 16, Chodowieckiego 5 i 7 oraz na os. Piastów 1c. W 2017 roku Spółdzielnia zamierza zrealizować ciepłą wodę użytkową w kolejnych pięciu budynkach tj. przy ulicy  Skarbińskiego 12, 14 i 16  oraz przy ulicy Salwatorskiej 23, 25 i 33.

W latach 2005 – 2015 Spółdzielnia przeprowadziła termomodernizację zasobów, co oprócz poprawy estetyki przełożyło się bezpośrednio na wzrost wartości rynkowej nieruchomości oraz doprowadziło do znaczącego ograniczenia w zużyciu  ciepła potrzebnego do ogrzewania budynków. Łącznie  docieplono w naszych zasobach 37 budynków. Istotnym przedsięwzięciem było także kompleksowe opomiarowanie zużycia wody we wszystkich lokalach. W latach 2012 – 2014  wprowadzono do zasobów Spółdzielni wodomierze elektroniczne, pozwalające na odczyt zdalny we wszystkich budynkach Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy opomiarowanych jest w zasadzie prawie 100% lokali.

W ostatnich latach Spółdzielnia przejęła także w administrację sześć wspólnot mieszkaniowych w celu uzyskania dodatkowych wpływów na pokrycie bieżących kosztów Spółdzielni.